Організація виробництва насіння сої для біологічного землеробства з підвищеною адаптаційною здатністю та високим вмістом білка та олії.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01/11 
start stop bwd fwd

Характеристика інноваційної продукції  
Інноваційною продукцією є насіння скоростиглих сортів сої з підвищеною адаптаційною здатністю та високим вмістом білка та олії.
Сорти сої для біологічного землеробства запропоновані в Україні вперше.
Перевагами цієї продукції є:

 • висока адаптаційна здатність, можливість вирощування в усіх кліматичних зонах України і за її межами;
 • більш ефективне використання зимово-весняної вологи;
 • більш інтенсивне зростання в початковий період;
 • сорти, що пропонуються, є кращими попередниками в сівозміні для отримання екологічно-безпечної продукції послідуючих сільськогосподарських культур (накопичення біологічного азоту).

На реалізовану продукцію буде видано всю документацію, якою супроводжується насіннєва продукція, згідно з діючим законодавством  України. Виконавець проекту гарантує наукове супроводження після реалізації продукту шляхом підписання договорів НТП та ліцензійних договорів.

Опис інноваційного проекту.

Даний інноваційний проект має загальнодержавне значення.
З 2004 року по сьогодення сорти сої Інституту зрошуваного землеробства НААН України в структурі посівів сої України займають лідируючі позиції.
Частка сортів Інституту зрошуваного землеробства в структурі посівів сої України коливається по роках від  7,6%  до 12,4%,  а займані площі складали від 50 тис. га до 146 тис. га.
У 2012 році посівні площі сортів сої Інституту зрошуваного землеробства зросли до 154 тис. га.

Кваліфіковане вирішення питань використання селекційних досягнень дасть можливість виробникам отримати максимальний прибуток від реалізації запропонованої продукції.

В якості базових, проектом передбачається використання сортів сої, що захищені авторськими свідоцтвами та патентами,
сорт «Діона» - патент № 07109,
сорт «Юг 30» - свідоцтво про державну реєстрацію №03028,
сорт «Фаетон» - свідоцтво про державну реєстрацію №03032.

Для базових сортів розроблені відповідні новітні технології вирощування.

Запропоновані базові сорти сої за рахунок високої адаптивної здатності доцільно вирощувати в усіх кліматичних зонах України, вони є кращими сортами для післяукісних і післяжнивних посівів в умовах зрошення Півдня України.

Порівняльні характеристики конкурентоспроможності
базових сортів сої

Сорт

Урожайність (основний посів) т/га

Урожайність (післяжнивний посів) т/га

 

Вміст білку, %

Вміст олії, %

«Корадо» (Канада)

2,1-2,5

1,7-2,1

34,0-37,0

20,0-22,0

«Діона» (ІЗЗ)

2,6-3,2

2,3-2,6

37,0-40,0

19,0-22,4

«Юг 30» (ІЗЗ)

2,6-3,0

2,1-2,4

37,5-40,0

21,0-23,0

«Фаетон» (ІЗЗ)

2,8-3,6

2,3-2,6

38,0-41,0

19,0-20,0

Мета проекту:

Розвиток насінницької бази новітніх високопродуктивних сортів сої з високою адаптаційною здатністю для усіх кліматичних зон з метою забезпечення аграріїв України сертифікованим кондиційним насінням в необхідних обсягах на підставі:

 • розширення первинного насінництва сортів «Діона», «Юг 30», «Фаетон»;
 • створення та запровадження сортів сої в промислове виробництво на підставі інноваційних агротехнологій біологічного землеробства;
 • створення ділянки виробництва насіння сої для біологічного землеробства.

Інноваційний проект сприяє відтворенню родючості ґрунтів та широкому впровадженню біологічного землеробства, так як соя після збирання врожаю накопичує до 80-130 кг д.р. біологічного азоту, що рівноцінно внесенню 15-27,5 тонн органічних добрив.
В результаті реалізації інноваційного проекту буде досягнуто гарантоване виробництво високоякісного насіння кращих сортів сої.
Розширення первинного насінництва призведе до збільшення виробництва добазового, базового та сертифікованого насіння.
Протягом 2014-2016 рр. буде проведено ряд досліджень з вдосконалення технології вирощування сої та створення нового сорту для біологічного землеробства.

Область застосування інноваційного продукту – сільське господарство усіх кліматичних зон України.
Ініціатор інноваційного проекту гарантує забезпечення наукового супроводження на весь період реалізації проектних робіт:

 • контроль за вирощуванням супереліти і еліти в базових господарствах,
 • проведення сортових та видових прополок,
 • апробації посівів.

Необхідний обсяг фінансування: 19 млн. грн. (у тому числі: 2014 р. – 8 млн., 2015 р. – 5,5 млн., 2016 р. – 5,5 млн.)

Термін окупності проекту: 3 роки.

Джерела фінансування проекту: кошти інвесторів. 

Стислий перелік проектних робіт

№ п/п

Найменування робіт

Необхідні обсяги фінансування,
тис. грн.

1

Створення нового високопродуктивного сорту сої

3500

2

Реконструкція зрошення

4000

3

Придбання спеціальної техніки та реманенту

2000

4

Витрати на технологію вирощування

6500

5

Проведення наукових досліджень

2000

6

Реклама в засобах масової інформації

1000

7

Разом

19000

7. Терміни реалізації проекту:

Початок:              2014 рік
Завершення         2016 рік

8. Термін окупності проекту (в роках): три роки

9. Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту:

 • загальний обсяг виробництва насіння еліти складатиме 350-400 т на рік загальною вартістю насінневого матеріалу 3,5-4,0 млн. грн.
 • під послідуючі сільськогосподарські культури накопичення біологічного азоту в грунті на 1 га 1,2 ц, що дорівнює 3 ц аміачної селітри.
 • вартість 1 тонни аміачної селітри – 3300 грн.
 • вартість біологічного азоту 3300 грн х 0,3 т = 990 грн.

Таким чином, вартість біологічного азоту на 10 тис.га становить 9,9 млн. грн.

10. Оцінка ринків збуту та стратегія маркетингу

 Інноваційні сорти сої Інституту зрошуваного землеробства можуть успішно конкурувати на ринку України і виходити на ринки ближнього і дальнього зарубіжжя.
Основним ринком збуту інноваційної продукції є господарства усіх форм власності в усіх кліматичних зонах України.
Авторитет ініціатора проекту – Інституту зрошуваного землеробства – є додатковою гарантією успішного просування продукції на ринки СНД, де сорти сої Інституту зрошуваного землеробства, які були створені в часи СРСР користуються попитом.
Стратегія маркетингу також має бути направлена на створення агресивної реклами інноваційної продукції з акцентом на її конкурентні переваги перед існуючими аналогами.
Рекламну компанію слід інтенсивно проводити в засобах масової інформації (радіо, телебачення – основні телерадіоканали України), спеціалізованих друкованих виданнях, а також шляхом участі у конференціях та виставках з метою максимально привернути увагу сільськогосподарського виробника до використання сортів сої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН.

11. Фінансово-екномічні показники:

Прогноз фінансових результатів (в тис. грн.)


№ п/п

Показники

Рік

Усього

2014

2015

2016

1.

Виручка від реалізації

1470

5310

7410

14190

1.1

Вартість біологічного азоту*

990

4950

7425

13365

1.2

Середня ціна за 1т насіння еліти

10-12

10-12

10-12

10-12

2.

Витрати на виробництво

735

2455

3505

7095

3.

Результат від реалізації

0

0

0

0

4.

Результат від іншої  реалізації

0

0

0

0

5.

Доходи та витрати від
позареалізаційних операцій

0

0

0

0

6.

Валовий прибуток

735

2855

3905

4064,56

7.

Платежі в бюджет від прибутку

139,65

542,45

741,95

1424,05

8.

Чистий прибуток
(рядок 6 – рядок 7)

595,35

2312,55

3163,05

6070,95

 11.1. Фактори економічної доцільності запровадження інноваційного проекту:

 • підвищення родючості ґрунту, отриманні екологічно чистої продукції без ГМО.
 • підвищення рівня урожайності сої в зонах Лісостепу та Поліссі.
 • заощадження коштів на придбання мінеральних добрив.

11.2. Джерела та умови фінансування проекту: кошти інвесторів

11.3. Сума зборів і відрахувань за період реалізації інноваційного проекту:
надійдуть до бюджету та позабюджетних фондів 8,5 млн. грн., в т. ч. до пенсійного фонду 3,6 млн. грн.

12. Інформація ініціатора інноваційного проекту щодо кількості та кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної діяльності.

У сфері інноваційної діяльності за відповідним інноваційним напрямком працює 8 спеціалістів у т.ч.:

 • зав. сектору – 1
 • старших наукових співробітників – 1
 • наукових співробітників – 1
 • молодших наукових співробітників – 1
 • лаборантів – 4

13. Оцінка ефективності проекту:

Економічний ефект

 • Термін окупності проекту: три роки
 • Індекс прибутковості : 2,49

Соціальний ефект:
Кількість задіяних робочих місць – 230, в т.ч.:

 • сезонних робітників – 150
 • постійних робітників – 60, з них створено додатково - 20

Інші види ефектів:

 • буде створено новий скоростиглий високопродуктивний сорт сої з високими якісними показниками, що задовольняє вимоги товаровиробників, конкурентноспроможний по відношенню до аналогічної продукції, зокрема базових сортів проекту;
 • створено виробничу ділянку з отримання високоякісного насіння сої.

14. Охорона прав інтелектуальної власності
Інноваційний продукт, як результат інтелектуального процесу, в правовому відношенні є підвидом інтелектуальної власності, і тому правова охорона інноваційного продукту здійснюється нормами регулювання права на об'єкти інтелектуальної власності. Законодавчою базою є Закони України («Про власність», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), Цивільний кодекс. Кримінальний кодекс та інші акти законодавства України, що регулюють відносини права власності, в тому числі інтелектуальної.
Базові сорти сої юридично захищені авторськими свідоцтвами та патентами, свідоцтвами про державну реєстрацію і занесені до Державного реєстру сортів рослин України.

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!