Нежлукченко Тетяна Іванівна

ГАЛУЗЕВІ НАГОРОДИ ПРОФЕСОРА  Т.І.Нежлукченко
1999 рік – Почесна грамота голови Херсонської обласної державної
адміністрації
1999 рік – нагороджена Знаком Міністерства  освіти  України «Відмінник
освіти України»;
2002рік –   Почесна грамота голови Херсонської обласної  державної 
адміністрації;
2005 рік –           Почесний знакМіністерства аграрної  політики  України  
«Відмінник аграрної   освіти та науки»  ІІІ ступеня;
2007 рік – Почесний знакМіністерства аграрної   політики   України    «Знак
Пошани»

Нежлукченко Тетяна Іванівна - провідний учений України в галузі зоотехнії (розведення і селекція тварин), внесла значний вклад у теоретичне обґрунтування і впровадження удосконалених методів селекції у вівчарстві з використанням сучасних прийомів селекційно-генетичного аналізу та інформаційних технологій. Запропонувала нові теоретичні підходи оцінки селекційних змін у популяціях на основі ентропійного, кластерного аналізів і розподілу ознак продуктивності в суміжних генераціях. Т.І.Нежлукченко  досягла значних результатів з питань впливу взаємодії «генотип х середовище» на рівень генетичного потенціалу вовнової продуктивності та ступінь його реалізації залежно від умов середовища.

Цикл наукових праць Нежлукченко Т.І. з удосконалення методів селекції та підвищення генетичного потенціалу, застосування нових методів генотипової оцінки тварин, ініціював високі темпи створення в племзаводі «Червоний чабан» найкращого стада мериносів за всю історію розвитку тонкорунного вівчарства України. Нею опубліковано  більше ніж  200 наукових робіт, з яких 8 – підручників та монографій, 32 – навчальних посібника.

Нежлукченко Т.І. після закінчення, з відзнакою в 1975 році, Херсонського сільськогосподарського інституту у 1978 році вступила до аспірантури.
У 1982 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Продуктивные качества и биологические особенности молодняка овец разных сроков отьема при раннем скармливании карбамида». Проведені дослідження  дали змогу встановити вплив біологічно активних речовин на вовнову продуктивність овець та їх фізіолого-біохімічні параметри.

У 2000 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою «Теоретичне обґрунтування та практика удосконалення селекції овець асканійської тонкорунної породи».
Працюючи на кафедрі генетики та розведення сільськогосподарських тварин, Тетяна Іванівна пройшла всі ступені викладацької роботи - від асистента до професора. У 2001 році їй присвоєно вчене звання професора кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин.

Нежлукченко Т.І. проводила фундаментальні дослідження з питань лінійного розведення у тваринництві, визначення типу успадкування селекційних ознак, визначення типу препотентності плідників. Важливе теоретичне значення мають розроблені нею сучасні методи контролю селекційних змін у популяціях на основі оцінки пристосованості і адаптивної норми тварин різних класів розподілу за селекційними ознаками. Розроблені селекційні прийоми дозволили підвищити вовнову продуктивність овець на 7-9%, що дало значний народно­господарський ефект.

У числі нових розробок, над  якими працює Нежлукченко Т.І.:  використання прийомів стабілізуючого відбору для консолідації селекційних груп, оцінка пластичності й стабільності ознак, використання математичних моделей та індексів інтенсивності росту для вивчення закономірностей індивідуального розвитку тварин та опису й прогнозування продуктивності. Запропонований підхід дозволяє здійснювати прогноз продуктивності, виходячи з даних, отриманих у ранньому онтогенезі.

Нежлукченко Т.І. виконує комплексні наукові дослідження у співавторстві з Національним селекційно-генетичним центром з вівчарства на базі Інституту тваринництва степових районів НААН України «Асканія-Нова». Вона є розробником програми і відповідальним виконавцем створення на базі таврійського типу в асканійській тонкорунній породі нової таврійської породи овець, а також ліній овець з підвищеними м'ясними якостями.
Тетяна Іванівна надає значну допомогу племінним господарствам південного регіону України щодо удосконалення продуктивних якостей тварин, бонітування племінних стад, проведення відбору і добору овець, популяризує і приймає активну участь у відродженні вівчарства на півдні України, шляхом виступів та рекламних акцій на телебаченні у  розробці обласних і регіональних програм стосовно відновлення галузі вівчарства, дорадчою діяльністю, співпрацею із Херсонською Торгово-промисловою палатою  щодо залучення інвестицій у галузь вівчарства.

Нежлукченко Т.І. очолює наукову школу, яка успішно працює у напрямку підготовки кадрів вищої кваліфікації через магістратуру й аспірантуру. Основний напрям досліджень наукової школи - оптимізація селекційних програм у вівчарстві, формування високопродуктивних стад і популяцій з використанням математичних методів і комп'ютеризації селекційного процесу.

Активно займається міжнародною діяльністю, працюючи координатором міжнародного проекту «Tempus» 159173-Tempus-De-Tempus-JPCR «Європейський магістерський курс: контроль, якість і експертиза харчових продуктів». Постійно підтримує зв'язок з такими закордонними навчальними та науковими закладами як Університет міста Парма (Італія), Консалтингова асоціація «Пауло і Беатріз» (Португалія), Аграрний університет м. Пловдів (Болгарія), Вайнштефанський університет прикладних наук у Триссдорфі (Німеччина).

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки, підготовку висококваліфікованих фахівців нагороджена відзнакою «Відмінник освіти і науки», «Відмінник аграрної науки і освіти», «Знак пошани».
Нежлукченко Т.І. є педагогом-науковцем, плідно працює з питань наукового забезпечення виробництва продукції тваринництва, атестації наукових кадрів. Вона є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, бере активну участь у роботі науково-методичної комісії з тваринництва при Міністерстві аграрної політики та  продовольства  України.
Втілює в собі кращі риси педагога, вченого і громадського діяча, що плідно працює в аграрній науці й освіті. Це свідчить про її вагомий особистий внесок у розвиток національної аграрної освіти і науки.

Дєбров В.В
Завідувач кафедрою,доктор  с.-г. наук.,
професоркафедри технології
виробництва продукції тваринництва

Вовченко Б.О.
Завідувач кафедрою, доктор с.-г. наук.,
професоркафедри годівлі тварин

Нежлукченко Тетяна Іванівна – педагог-науковець,  учений, вихователь, громадський діяч.

У сім'ї, де зростала Тетяна Іванівна Нежлукченко, завжди панувала наукова атмосфера, що стало підґрунтям для тоді ще починаючого дослідника. В цій сім’ї  є спадкоємність поколінь  - династія науковців: мати  Тетяни Іванівни - Наталія Гнатівна  Котленко - багато років самовіддано працювала у Херсонському  сільськогосподарському інституті.  Протягом тривалого часу займала  посаду декана  зооінженерного  факультету. Вона  була однією із засновників кафедри генетики та розведення сільгосптварин. Сьогодні естафету прийняла донька  Тетяни Іванівни – Наталія,  яка вже розпочала свій науковий шлях на кафедрі генетики та розведення  с/г  тварин Херсонського Державного аграрного університету.

Надійним тилом  для Тетяни  Іванівни  завжди  є її  чоловік  Валентин  Михайлович Нежлукченко, теж науковець, який  багато років  очолює кафедру  гідротехнічних  споруд та водопостачання Херсонського ДАУ.

Тетяна з дитинства була активною та допитливою. Вона завжди посідала перші місця у шкільних олімпіадах. Закінчивши з відзнакою середню школу, вступила до Херсонського сільськогосподарського інституту. Її дитячі прагнення до пізнавання навколишнього світу, участь у наукових гуртках природним чином у подальшому перетекли в наукову діяльність.

Після закінчення інституту Тетяна Іванівна вступає до аспірантури. Працюючи над дисертацією, вона бере активну участь у громадській діяльності кафедри й інституту, веде наукові гуртки, допомагає студентам в організації дозвілля. Успішно захистивши кандидатську дисертацію з проблем вівчарства, Тетяна Іванівна продовжує працювати на кафедрі генетики та розведення с/г тварин на посаді доцента, навчається в докторантурі.

Захистивши докторську дисертацію, Тетяна Іванівна не покидає громадської діяльності, і завдяки цьому колектив факультету обирає її деканом біолого-технологічного факультету, яким вона надалі успішно керуватиме протягом багатьох років. Попри значне громадське навантаження, вона безперервно веде наукову діяльність.

За роки роботи в університеті підготувала багато фахівців, здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій. Займає активну громадську позицію щодо популяризації знань і впровадження у виробництво нових технологій шляхом участі в міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, з'їздах, семінарах, виїздах до племінних й товарних господарств, та бере участь в їх атестації.

Нежлукченко Т.І. плідно працює у напрямку інтеграції науки та освіти, здійснює підготовку фахівців із нових спеціалізацій. У межах цих спеціалізацій готує зоотехніків-селекціонерів з вівчарства для господарств області та науково-дослідного інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова».
Активно займається міжнародною діяльністю. Працюючи координатором міжнародного проекту «Tempus» 159173-Tempus-De-Tempus-JPCR «Європейський магістерський курс: контроль, якість і експертиза харчових продуктів», розробила декілька магістерських програм, що надало змогу магістрам університету взяти участь в реалізації цих програм і пройти виробничу практику за кордоном, а викладачам - відвідати закордонні університети і ознайомитися із їх навчальним процесом.

Професор Нежлукченко Т. І. бере активну участь в атестації наукових кадрів, є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом вченої ради факультету. Користується визнанням і повагою серед викладачів і студентів університету та вузів країни. Тетяна Іванівна втілює в собі кращі риси педагога, ученого, вихователя, що плідно працює в аграрній освіті й науці. Це свідчить про її вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, аграрної науки та удосконалення методів навчання, значний вклад у наукове забезпечення галузі тваринництва в Херсонській області.

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!